TR Fuchs Heterokromik İridosikliti; Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Fuchs Heterochromic Iridocyclitis: Clinic, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

Fuchs heterokromik iridosikliti(FHİ) hafif şiddette, kronik, granülamatöz olmayan bir üveittir. Genellikle asemptomatik seyretmesi ve klinik bulguların varyasyonu nedeniyle geç ve yanlış tanı oranı en yüksek üveittir. Uçuşma ve katarakta bağlı görme azlığı en sık başvuru yakınmalarıdır. Unilateral tutulum, yaygın, küçük, yıldızımsı keratik presipitatlar, bazı olgularda heterokromiye de yol açan iris atrofisi, anormal açı damarları görülmesi ama posterior sineşi ve makula ödemi olmaması gibi karakteristik klinik bulguları vardır. Etiyolojisi halen kesin olarak bilinmemekle birlikte geçirilmiş rubella enfeksiyonuna immün yanıt olduğu görüşü en fazla kabul görmektedir. Görsel prognozu iyidir. Katarakt ve glokom görme kaybına yol açan major komplikasyonları arasındadır.  Tedavisinde kısa süreli steroid kullanılabilir. Gereksiz yere uzun süre kullanım katarakt ve glokom riskini arttırmaktadır.


Anahtar Kelimeler:Fuchs heterochromic iridocyclitis (FHI) is a mild grade, chronic, non-granulamatous uveitis. Due to the asymptomatic course and variation of clinical findings, FHI is the uveitis with the highest number of late and wrong diagnosis. Decrased visual acuity due to floaters and cataract are the most frequent complains at presentation. It has characteristic features like unilateral involvement, diffuse, small stellate keratic precipitates, iris atrophy leading to heterochromia, abnormal angle vessels and lack of posterior syncheia or macular edema. Etiology is still uncertain however acquired rubella infection is the mostly approved. Visual prognosis is excellent in FHI. Cataract and glaucoma are among the major complications leading to visual loss.  For the treatment steroids might be used for short term.  Unnecessary long term use of steroids   increases the risc for cataract and glaucoma


Citiation: Turgut Öztürk B. Fuchs Heterokromik İridosikliti; Klinik, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2020; 4(4): 249-259

Keywords:PDF İçin Giriş Yap