TR Lense Bağlı ve Göz içi Lense Bağlı Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Lens and Intraocular Lens-Induced Uveitis; Clinic, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

Lense bağlı üveit, nadir görülen bir üveit formudur. Egzojen veya iyatrojenik (cerrahi) travmatik sebeplere bağlı lens kapsülü dışına çıkan lens proteinlerine ikincil gelişen otoimmün bir hadisedir. Klasik öykü ve göz muayene bulguları tanı için tipiktir. Genellikle, tedavi için cerrahi seçenek ön plandadır.

Göz içi lense bağlı üveit, göz içi lenslerin göz içi dokulara (iris, siliyer cisim, iridokorneal açı gibi) kronik olarak mikro ve makrotravması sonucunda görülebilen nadir bir üveit formudur. Medikal tedavi ile bu durum gerileyebilmekle birlikte, kesin tedavi etyolojiye göre göz içi lensin çıkarılması veya repozisyonudur. Minimal travmatik cerrahi tekniklerin gelişmesi ve yeni göz içi lenslerin kullanımı ile sıklığı azalmaktadır.

Bu derlemenin amacı lense bağlı ve göz içi lense bağlı gelişebilen üveitlerin genel özelliklerini, tanı ve tedavilerini özetlemektir.


Anahtar Kelimeler:Lens-induced uveitis is a rare form of uveitis. It is an autoimmune phenomenon secondary to lens proteins that go out of the lens capsule due to exogenous or iatrogenic (surgical) trauma. The classic history and eye examination findings are typical for diagnosis. For the treatment, surgery is usually chosen in the forefront.

Intraocular lens-induced uveitis is a rare form of uveitis that can be seen as a result of micro-and macro trauma of intraocular lens implants to intraocular tissues (iris, ciliary body, iridocorneal angle etc.). Although this entity can be regressed by medical treatment, the definitive treatment is the removal or repositioning of the intraocular lens according to the etiological event. With the development of minimal traumatic surgical techniques and the use of new intraocular lens implants, its frequency decreases.

The aim of this review is to summarize the general features, diagnosis and treatment of uveitis due to lenses and intraocular lenses.


Citiation: Doğan M, Sabaner MC. Lense Bağlı ve İntraokuler Lense Bağlı Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2020; 4(4): 263-266

Keywords:PDF İçin Giriş Yap