TR Pakikoroid Spektrum Hastalıkları; Renkli Fundus Fotografı, Fundus Floresein Anjiografi ve İndosiyanin Yeşil Anjiografi ile Görüntüleme

EN Pachychoroid Spectrum Diseases; Color Fundus Photograph, Fundus Fluorescein Angiography, and Indocyanine Green Angiography.

Yazarlar:

Pakikoroid spektrumu hastalıkları terimi,  koroid tabakasında kalınlık artışı ile karakterize bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılmaktadır. Koroiddeki kalınlık artışı Haller tabakasındaki dilate vasküler yapılardan kaynaklanmakta olup beraberinde koryokapillaris ve Sattler tabakasında incelme mevcuttur. Yapısal ve fonksiyonel koroidal değişiklikleri kapsayan karakteristik morfolojik değişiklilerin varlığı pakikoroid hastalıklarının tanımlanmasında anahtar patofizyolojik temeli oluşturur. Pakikoroid hastalık spektrumu birinden diğerine progrese olabilen farklı klinik tablodan oluşmaktadır. Bu hastalıkların tanı, tedavi ve takip edilmesinde multimodal görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu derlemede pakikoroid hastalılarının renkli fundus fotoğrafı, fundus floresein anjiografi ve indosiyanin yeşil anjiografisi özelliklerinden bahsedilmektedir.


Anahtar Kelimeler:The term of pachychoroid spectrum diseases are used to identify a group of diseases which are characterized with increase of choroidal thickness. The increase of choroidal thickness are caused by dilated vascular vessels in Haller’s layer and accompanied by thinning in the choriocapillaris and Sattler’s layer. The presence of characteristic morphological changes including structural and functional choroidal changes is the key pathophysiological basis for the identification of pachichoroid diseases. The spectrum of pachichoroid disease consists of different clinical manifestations that can progress from one to another. Multimodal imaging methods are used in the diagnosis, treatment and follow-up of these diseases. In this review, color fundus photograph, fundus fluorescein angiography and indocyanine green angiography characteristics of pachichoroid diseases are discussed.


Citiation: Öner FH, Ayhan Z. Pakikoroid Spektrum Hastalıklarında Görüntüleme; Renkli Fundus Fotoğrafı, Fundus Floresein Anjiyografi ve İndosiyanin Yeşil Anjiyografi. Güncel Retina 2020; 4(2): 75-80.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap