TR Kombine Traksiyonel/Yırtıklı Retina Dekolmanlarına Güncel Yaklaşım

EN Current Management of Combined Traction/Rhegmatogenous Retinal Detachments

Yazarlar:

Diyabetik hastalarının (DR) yüzde yirmi beşi proliferatif diyabetik retinopati (PDR) ve ilişkili komplikasyonlar sebebiyle görme keskinliklerini önemli ölçüde yitirmektedirler. Pan retinal argon fotokuagülasyon (PRP) ve son yıllarda vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) inhibitörlerinin kullanımı ile görme kayıpları ve PDR’ye bağlı traksiyonel retina dekolmanı (TRD) ve kombine traksiyonel/regmatojen retina dekolmanı (CTRD) görülme sıklığını azalmıştır. TRD ve CTRD PDR’ye bağlı vitreoretinal cerrahi endikasyonlarında ilk sırada yer almaktadırlar. 6 aydan daha kısa süreli makülayı eleve eden TRD, makülayı tehdit eden hızlı ilerleyen TRD ve CTRD önemli vitrektomi endikasyonlarıdır. CTRD çok eski yıllarda neredeyse inoperable kabul edilmesine rağmen vitreoretinal cerrahi enstrümanların gelişimi (vertikal, horizontal makaslar, ışık sistemleri, elmas uçlu bıçaklar, trokar sistemleri gibi.) ve vitreoretinal cerrahi tekniklerin (segmentasyon, viskodiseksiyon, en-blok diseksiyon gibi.) tanımlanması ile günümüzde PDR’ye bağlı vitrektomi endikasyonlarında yerini almıştır. Küçük çaplı vitrektomi proplarının (23, 25, 27 Gauge) kullanımı ile gerek TRD ve gerekse CTRD cerrahi süresi oldukça kısalmıştır. Preoperatif uygulanan anti-VEGF tedaviler ile fibrovasküler doku aktivasyonu azaltılarak daha kolay ve güvenli cerrahi yapılması sağlanmıştır. Vitreoretinal cerrahi enstrümanlar ve teknikler geliştikçe CTRD ve TRD cerrahilerinde fonksiyonel ve anatomik başarı artacaktır.


Anahtar Kelimeler:Due to proliferative diabetic retinopathy (PDR) and related complications, 25% of diabetic patients experience significant visual impairment. Panretinal argon laser photocoagulation (PRP) and the use of vascular endothelial growth factors (VEGF) in recent years have reduced the frequency of visual loss and tractional retinal detachment (TRD) and combined tractional/rhegmatogenous retinal detachment (CTRD). TRD and CTRD are the primary indications for vitreoretinal surgery related to PDR. TRD and CTRD which elevate macula less than 6 months, rapidly progressive and threatening macula are the other important indications to vitreoretinal surgery in diabetic retinopathy. CTRD, which was almost inoperable in previous years, now it takes place in the indications to vitreoretinal surgery by the development of new surgical equipment (vertical and horizontal scissors, light systems, diamond knives, trocar systems, etc.) and new surgical techniques (segmentation, visco-dissection, en-block dissection). Small calibered (23, 25, 27 Gauge) vitrectomy probes shortened the duration of vitreoretinal surgery in TRD and CTRD cases. Preoperative anti-VEGF treatment inhibits the fibrovascular tissue activation in this way facilitates and enables a safe surgery.  As long as the vitreoretinal surgery equipment and technics improved, the functional and anatomical success in CTRD and TRD will increase.


Keywords:PDF İçin Giriş Yap