TR Sempatik Oftalmi ile İlişkili Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Sympathetic Ophthalmia; Clinical Findings, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

Sempatik oftalmi, penetran oküler travma veya cerrahi girişimi takiben gelişen, nadir görülen, bilateral, tekrarlayıcı, granülomatöz panüveittir. Etyolojisi tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte cerrahi geçiren ya da travmaya maruz kalan gözde açığa çıkan oküler antijenlere karşı gelişen otoimmün reaksiyon olduğu düşünülmektedir. Tanı hikaye ve klinik bulgulara dayanılarak konur.  Primer inflamasyon sahası koroid olmakla birlikte optik sinir başında ödem görülmesi, vitritis, eksudatif retina dekolmanı, koroid kalınlığında artış, koroidal infiltrasyonlar ve Dalen-Fuchs nodülleri gibi arka segment bulguları ve özellikle kronik tekrarlayan fazda görülen granülomatöz ön üveit bulguları hastalığın en önemli klinik özellikleridir. Kortikosteroid ve immünsüpresif ajanlarla hızlı ve etkili bir tedavi iyi görsel sonuçlar elde edilmesinde oldukça önemlidir. Hastalığın önlenmesinde ve prognozun belirlenmesinde enükleasyonun yeri tartışmalıdır.


Anahtar Kelimeler:Sympathetic ophthalmia is a rare, bilateral, recurrent, granulomatous panuveitis following penetrating ocular trauma or surgery. Although the etiology is not well understood, it is thought that there is an autoimmune reaction against ocular antigens that are exposed from the inciting eye. Diagnosis is based on history and clinical findings. As well as the primary site of inflammation is choroid, posterior segment findings such as papillitis, vitritis, exudative retinal detachment, increased choroidal thickness, choroidal infiltrations, and Dalen-Fuchs nodules and granulomatous anterior uveitis especially in chronic recurrent phase are the most important clinical features of the disease. Prompt and effective treatment with corticosteroids and immunosuppressive agents is very important in achieving good visual results. The role of enucleation in the prevention and prognosis of the disease is controversial.


Citiation: Eser Öztürk H. Sempatik Oftalmi ile İlişkili Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2021; 5(1): 65-70

Keywords:PDF İçin Giriş Yap