TR İntermediyer Üveitler: Klinik Bulgular, Tanı ve Tedavi

EN Intermediate Uveitis: Clinical Findings, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

İntermediyer üveit (İMU) enflamasyonun ana tutulum bölgesinin vitreus ve periferik retina olduğu üveittir. Hastalık genellikle sinsi başlangıçlıdır. Hastalar uçuşma veya bulanık görmeden şikayet ederler. Klinik bulgular; hafif-orta ön segment inflamasyonu, vitreus hücreleri, vitreusta yoğunluk ve bulanıklık, kar topu opasiteleri, pars plana eksudası ve periferik periflebittir. Kistoid maküla ödemi, epiretinal membran, katarakt, glokom, vazoproliferatif tümör, vitre içi hemoraji, retinoskizis ve retina dekolmanı olası komplikasyonlar arasındadır. İMU idiyopatik olabileceği gibi etyopatogenezinde farklı enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz hastalıklar da bulunabilmektedir. Hastalığın tanısı kliniktir. Ayırıcı tanıda multiple skleroz, sarkoidoz, tüberküloz, Lyme hastalığı, enflamatuar barsak hastalıkları ve primer vitreoretinal lenfoma düşünülebilir. Tedavinin ilk adımı altta yatan enfeksiyöz hastalık veya malignite olasılığını dışlamaktır. İMU tedavisinde lokal ve/veya sistemik uygulanan kortikosteroidler tedavinin ilk basamağını oluşturur. Kortikosteroid dışı uzun süreli tedavi seçenekleri arasında antimetabolitler ve klasik tedaviye dirençli olgularda biyolojik ajanlar bulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler:Intermediate uveitis (IMU) refers to inflammation localized to the vitreous and peripheral retina. The disease has an insidious onset. Symptoms include floaters and blurred vision. Clinical findings include mild to moderate anterior segment inflammation, vitreous cells, vitreous condensation and haze, snowballs, snowbanking, and peripheral periphelibitis. Ocular complications include cystoid macular edema, epiretinal membrane, cataract, glaucoma, vasoproliferative tumor, intravitreal haemorrhage, retinoschisis, and retinal detachment. The diagnosis of IMU is made clinically. IMU may be either idiopathic or different infectious and non-infectious diseases may be included in the etiopathogenesis. Multiple sclerosis, sarcoidosis, tuberculosis, Lyme disease, inflammatory bowel disease and primary vitreo-retinal lymphoma may be considered in differential diagnosis of IMU. The first step of treatment is to exclude the possibility of underlying infectious disease or malignancy. Corticosteroids administered locally or systemically are the first step of treatment. Steroid-sparing agents used in the treatment of IMU include antimetabolites and biologic agents.


Citiation: Özer MD, Oray M, Tuğal-Tutkun I. İntermediyer Üveitler: Klinik Bulgular, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2021; 5(1): 2-9.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap