TR Optik Pite Bağlı Seröz Maküla Dekolmanında Vitrektomi

EN Vitrectomy in Serous Macular Detachment associated with Optic Pit

Yazarlar:
Optik disk piti optik diskin nadir bir konjenital anomalisi olup ilerleyici görme kaybı ile seyreden makülopati ile komplike olabilir. Optik disk pitleri genellikle tek taraflı ve sporadik olup, makülopati gelişiminin patogenezi henüz net değildir. Optik disk makülopatisisi (ODP-M) intraretinal, subretinal sıvı ve retinal tabakalarda ayrışma (retinoşizis) ile seyreden bir durumdur. Subretinal sıvının kaynağı tartışmalı olup, likefiye vitreus, beyin omurilik sıvısı (BOS), pit tabanındaki sızdıran kan damarları ve koroidden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Tedavisi konusunda da patogenezindeki gibi tam bir görüş birliği olmamakla beraber son yıllarda tek başına pars plana vitrektomi (PPV), veya kombine PPV, juxtapapiller lazer fotokoagülasyon, gaz tamponad enjeksiyonu en sık kullanılan yöntemlerdir. Bu yazıda optik disk pitinin olası oluşum mekanizmaları ve kullanılan tedavi modaliteleri üzerine bir literatür araştırması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Optic disc pit is a rare congenital anomaly of the optic disc and may be complicated by maculopathy with progressive vision loss. Optical disc pits are generally unilateral and sporadic, and the pathogenesis of maculopathy is not clear. Optical disc maculopathy (ODP-M) is a condition characterized by intraretinal, subretinal fluid, and retinal layers dissociation (retinoschisis). The origin of the subretinal fluid is controversial, and it is thought to be caused by liquefied vitreous, cerebrospinal fluid (CSF), leakage of the blood vessels in the base of the pit, and choroid. Although there is no consensus on its treatment, pars plana vitrectomy (PPV) alone or combined PPV, juxtapapillary laser photocoagulation, gas tamponade injection are the most frequently used methods in recent years. In this article, literature research was conducted on the possible mechanisms of the optic disc pit and the treatment modalities used.

Citiation: Çelik Dülger S, Teke MY. Optik Pite Bağlı Seröz Maküla Dekolmanında Vitrektomi. Güncel Retina 2021; 5 (4): 350-355

Keywords:PDF İçin Giriş Yap