ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156

Retina Ven Dal Tıkanıklığı ve Makula Ödeminde Fundus Floresein Anjiyografi, Optik Koherens Tomografi ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Bulguları

Fundus Fluorescein Angiography, Optical Coherence Tomography and Optical Coherence Tomography Angiography Findings in Branch Retinal Vein OcclusionKlinik olarak tanı konulsa bile, retina ven dal tıkanıklığı (RVDT) olgularında fundus floresein anjiyografi (FFA), optik koherens tomografi (OKT) ve optik koherens tomografi anjiyografinin (OKTA) takip, tedavi kararı ve prognozun belirlenmesi açısından çok değerli veri sağlamaktadır. FFA bulguları arasında tutulan damar dalında laminar akım evresinde gecikme, geç evrelerde damar dalından sızıntıya bağlı hiperfloresans, kanama ve yumuşak eksudalara bağlı hipofloresans, makula ödemine bağlı hiperfloresans sayılabilir. Bunun yanında FFA, iskemiyi de gösterdiği için de değerlidir. OKT’de ise, makulada kalınlaşma, kistik yapılar, seröz retina dekolmanı, hiperreflektif noktalar, retina dış katmanlarda – özellikle de fotoreseptör iç ve dış segmentleri çizgisi ve dış limitan membranda – bozulma izlenir. OKTA ile özellikle derin kapiller pleksusta ciddi perfüzyon bozukluğu olduğu gösterilmiştir.


retina ven dal tıkanıklığı, makula ödemi, FFA, OKT, OKTA


Even though the diagnosis depends on clinical examination, in cases with branch retinal vein occlusion (BRVO), fundus fluorescein angiography (FFA), optical coherence tomography (OCT), and optical coherence tomography angiography (OCTA) provide unique data for follow-up, management and prognosis. In FFA, delay of laminar flow phase in the involved branch, hyperfluorescence due to leakage from the vessel wall in the late phases, hypofluorescence due to the blockage by hemorrhage and soft exudates, and hyperfluorescence due to macular edema can be detected. In OCT, macular thickening, cystic spaces, serous retinal detachment, hyperreflective dots, disorganization of the outer retinal layers – particularly the photoreceptor inner and outer segments line and the external limiting membrane – can be seen. OCTA reveals non-perfusion particularly in the deep capillary plexus.


branch retinal vein occlusion, macular edema, FFA, OCT, OCTA tweet  fb  linked
Makaleyi PDF Olarak İndirmek için Giriş yapın