logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Ocular Oncology Review Printed Date: 22.10.2023

İntraoküler Lenfoma ve Retinanın Metastatik Tümörleri

Abstract
İntraoküler lenfomalar (İOL’ler), genellikle yanlış teşhis edilen ve yeterince tanınmayan, nadir görülen, heterojen bir malignite grubudur. Bu tümörler ortaya çıktıklarında sıklıkla Hodgkin dışıdır ve B hücre tipindedir. Primer İOL'ler, primer uveal lenfomalar (PUL’lar) ve primer vitreoretinal lenfomalar (PVRL'ler) olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. PUL’lar küçük hücreli, düşük-orta dereceli agresif, nispeten iyi huylu ve nadiren merkezi sinir sistemi (MSS) tutulumu ile ilişkilidirler. PVRL'ler sıklıkla diffüz büyük B hücreli olup yüksek dereceli agresif olma eğilimindedir ve malign primer MSS lenfoması ile ilişkilidir. İOL’lerin son grubunu MSS dışında intraoküler yapılara metastaz yapan sekonder İOL’ler oluşturmaktadır. Sekonder İOL'ler tipik olarak koroide metastaz yapar ve ilişkili sistemik hastalık nedeniyle kötü bir prognoza sahiptir. Tüm İOL’lerin tanısında zorluklar yaşanır ve bu durum tedavide gecikmelere yol açar. Metastatik tümörler en yaygın görülen göz içi maligniteleridir. Bununla beraber metastazlar çoğunlukla koroide olmaktadır. Retina metastazları çok daha nadirdir. Primer tümör bölgeleri en sık cilt, gastrointestinal sistem, akciğer ve göğüs kanserleridir. Biyopsi tanıyı doğrulamak için faydalıdır ve primer tümörün yerini belirlemede yadımcı olabilir. Radyoterapi en yaygın uygulanan tedavi yötemidir. Tedavi yöetiminde multidisipliner bir yaklaşım esastır. Retina metastazlarının başarılı bir şekilde tedavi edilmelerine rağmen, primer tümörlerle ilişkili olarak hastaların sağkalım prognozu kötüdür. Bu derleme, güncel literatür ışığında bu önemli, önemli olduğu kadar da sinsi malignitelerde fakındalığı artırmak, teşhis ipuçlarını ve tedavi stratejilerini paylaşmak amaçlamıştır. İOL’ler ve retinanın metastatik tümörleri ayrı ayır konu başlıkları altında değerlendirilecektir.

Keywords: İntraoküler lenfoma, metastatik tümörler, retina.

Article available in :
Volume 8, Issue 1, 2024
Page : 54-60
Article Information
Received : 1.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.01.2024

Corresponding Author :
Nurettin BAYRAM : Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Etlik Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye [email protected]
Citation : Bayram N, Özsaygılı C, Çıtırık M. İntraoküler Lenfoma ve Retinanın Metastatik Tümörleri. Güncel Retina 2024; 8 (1): 54-60.
Read: 156
Cited: 0
Download : 12