logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 27.12.2016

Geniş Açı Görüntüleme ve Anjiyografi

Abstract
Yakın zamanda kullanıma giren geniş açı görüntüleme (GAG) sistemleri sayesinde, retina 200 derecelik kısmının tek bir çekimle görüntülenmesi, retina periferinin anjiyografik ve otoflöresan görüntülerinin alınması mümkün hale gelmiştir. GAG retina hastalıklarının saptanmasını kolaylaştırmanın yanı sıra retina periferindeki lezyonların ve standart anjiyografi ile saptanamayan periferik perfüze olmayan alanların önemini ortaya çıkarmıştır. Diyabetik retinopati (DR) olguları açısından en önemli yeni bulgu, periferik DR lezyonlarının ilerleme riskinin arka kutuptakilere göre 3 kat daha yüksek olduğunun saptanması olmuştur. Tedaviye dirençli maküla ödemi olan DR ve retinal ven tıkanıklığı olgularında periferde perfüze olmayan alanların görülmesi ise dirençli olgulara tedavi yaklaşımını değiştirmiştir. Bunun yanı sıra GAG sistemleri “periferik vasküler sızıntı” gibi retina vasküler hastalıkları için yeni, henüz önemini ve anlamını çok da iyi bilemediğimiz kavramları gündeme getirmiştir. Makülanın bir hastalığı olarak bildiğimiz yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda ise GAG sayesinde perifer retinanın da etkilendiği gerek anjiyografi gerekse periferik otoflöresan görüntülerle kanıtlanmıştır. Retina periferini etkilediği bilinen üveit, dejeneratif miyopi vb hastalıklarda ise birçok ek patolojinin saptanmasına katkıda bulunmaktadır. Perifer retinanın dokümantasyonunu sağlayan GAG sistemleri hep makülaya odaklandığımız retina hastalıklarında bilinmeyen ya da tedavi direnç gösteren patolojilerin tedavi modalitesini ve belki de bazı hastalıkların klinik sınıflamasını değiştirecek gibi görünmektedir.

Keywords: Fundus flöresein anjiyografi, geniş açı, görüntüleme, perifer retina

Article available in :
Volume 1, Issue 1, 2017
Page : 29-34
Article Information
Received : 21.12.2016
Accepted : 27.12.2016
First Published (online): 27.12.2016
Printed : 1.01.2017

Citation : Turgut Öztürk B. Geniş Açı Görüntüleme ve Anjiyografi. Güncel Retina 2017;1(1):32-37.
Read: 2174
Cited: 10
Download : 45